Search results

 1. LEŠTIANSKA, Paulína. Marketing nákupného centra Aupark Bratislava : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2018. 102 s.
  book

  book


 2. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Zuzana Francová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 157 s. ISBN 978-80-225-4523-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 3. FRANCOVÁ, Zuzana - ORGONÁŠ, Jozef. Distribúcia a logistika v teórii a praxi (vybrané problémy). In Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1452-3, s. 29-45. VEGA 1/0380/17.
  article

  article


 4. MUŽILOVÁ, Lenka. Marketingové nástroje v obchodnom reťazci Kaufland Liptovský Mikuláš : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 81 s.
  book

  book


 5. VRABCOVÁ, Zuzana. Návrh online marketingovej stratégie pre Hostel Folks : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 80 s.
  book

  book


 6. SMETANA, Štefan. Marketingové prostredie spoločnosti Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 95 s.
  book

  book


 7. POLÁČKOVÁ, Adriana. Vernostné programy v maloobchode : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 81 s.
  book

  book


 8. TOMÁNEK, Adrián. Marketingový mix spoločnosti St. Nicolaus - trade, a.s : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 76 s.
  book

  book


 9. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Zuzana Francová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 176 s. ISBN 978-80-225-4407-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 10. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - FRANCOVÁ, Zuzana. Marketing in health insurance companies. In Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education, 2017. ISSN 1338-3302, 2017, vol. 8, no. 1, pp. 304-313.
  article

  article