Search results

 1. LUKÁČ, Jozef. Metódy odhalenia krízy podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 46-51 online. I-20-108-00.
  article

  article

 2. LUKÁČ, Jozef. Financial Analysis As a Tool to Detect a Crisis in a Company. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina. - Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2020. ISSN 1336-0019, 2020, roč. 19, č. 1, s. 39-49 online.
  article

  article

 3. MIHALČOVÁ, Bohuslava - GALLO, Peter - LUKÁČ, Jozef. Management of Innovations in Finance Education: Cluster Analysis for OECD Countries. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2227-6718, 2020, no. 1, pp. 235-244.
  unrecognised

  unrecognised

 4. LUKÁČ, Jozef et al. The Position of the Visegrád Countries by Clustering Methods Based on Indicator Environmental Performance Index. - Registrovaný v: Wos a Scopus. In Ekológia (Bratislava) : The Journal of Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences. - Varšava : Sciendo. ISSN 1337-947X, 2020, vol. 39, no. 1, pp. 16-26 online. I-19-110-00.
  article

  article

 5. SZABO, Stanislav et al. Demotivation of Medical Staff in the Selected Health Facility in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 2, s. 83-95.
  article

  article

 6. LUKÁČ, Jozef. Zhodnotenie finančného zdravia vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Lukáč. Košice, 2019. 48 s.
  book

  book

 7. RENDOŠOVÁ, Michaela. Finančne orientovaná ex post analýza : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Lukáč. Košice, 2019. 67 s.
  book

  book

 8. SIMONIDESOVÁ, Jana - LUKÁČ, Jozef. Daňové reformy vo svete. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 1, s. 4-14 online.
  article

  article

 9. LUKÁČ, Jozef. Hodnotenie finančnej výkonnosti podnikov podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2019. 119 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. LUKÁČ, Jozef et al. Use of Statistical Methods as an Educational Tool in the Financial Management of Enterprises in the Implementation of International Financial Reporting Standards. - Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 819-826 online. VEGA 1/0376/17, I-19-110-00.
  article

  article