Search results

 1. BOLEK, Vladimír et al. Factors Determining the Achievement of IS/IT Benefits: an Empirical Study in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In European Journal of International Management. - Geneve : Inderscience Enterprises Limited. ISSN 1751-6765, 2021, vol. 15, no. 1, pp. 27-45 online. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 2. ŠVEJDOVÁ, Natália. Informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR a ich integrácia do e-Health : dizertačná práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 138 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. Využitie informačno-komunikačných technológií v zdravotnej starostlivosti so zameraním na oblasť informačnej bezpečnosti. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 121-141 online.
  article

  article

 4. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Motivational Factors and Job Satisfaction of Employees in Agriculture in the Context of Performance of Agricultural Companies in Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Agricultural Economics. - Praha : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 9, s. 402-412 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0388/20IT.
  article

  article

 5. BEDNARČÍKOVÁ, Diana. Digitalizácia vybraných procesov vo finančnej inštitúcií : diplomová práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 104 s.
  book

  book

 6. ROMANOVÁ, Anita. Skúmanie vybraných oblastí manažmentu IT / riadenia služieb IT v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 30-39 online. VEGA 1/0388/20.
  article

  article

 7. DIÓŠIOVÁ, Olívia. Využitie informačno-komunikačných technológií na podporu podnikových procesov : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 46 s.
  book

  book

 8. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Predictors of Ambient Intelligence: An Empirical Study in Enterprises in Slovakia. In Electronics : [International Journal on the Science of Electronics and its Applications]. - Basel : MDPI. ISSN 2079-9292, 2020, vol. 9, no. 10, pp. 1-18 online. VEGA 1/0388/20.
  article

  article

 9. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. Hospital Information Systems in the Slovak Republic. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0388/20.
  article

  article

 10. ZAHRADNÍK, Peter. Využitie cloud computingu v podnikoch. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 86-93 online. VEGA 1/0388/20.
  article

  article