Search results

 1. NOVACKÁ, Ľudmila - ČERVENKA, Peter - DRÁBIK, Peter. Marketingová stratégia destinácie Bratislavský región - destinačný marketingový manažment a jeho aplikácia. 1. vydanie. Bratislava : Selale Education Business, 2018. 166 s. [5,5 AH]. ISBN 978-80-973123-0-5.
  book

  book

 2. NOVACKÁ, Ľudmila. Realizácia primárneho prieskumu, on-line prieskum a anketový prieskum, spracovanie dotazníkov vo forme dátového zdroja, analýza, vyhodnotenie prieskumu a návrh odporúčaní pre potreby BTB : záverečná správa. Recenzenti: Jana Štofilová, Tomáš Koniar. 1. vyd. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2016. CD-ROM [41 s., 2 AH]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Realizácia primárneho prieskumu, on-line prieskum a anketový prieskum, spracovanie dotazníkov vo forme dátového zdroja, analýza, vyhodnotenie prieskumu a návrh odporúčaní pre potreby BTB

  electonic book

 3. HANÁK, Róbert. Príčiny neúčasti študentov na študentskej vedeckej odbornej činnosti - ŠVOČ. In K rozvoju študentskej vedeckej odbornej činnosti na Ústave ekonómie a manažmentu na VŠEMvs. kolokvium. K rozvoju študentskej vedeckej odbornej činnosti na Ústave ekonómie a manažmentu na VŠEMvs : zborník prác z kolokvia Ústavu konaného 15.12.2010. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-970495-9-1, s. 15-29.
  article

  article

 4. NOVACKÁ, Ľudmila - ŠTOFILOVÁ, Jana. Koexistencia globálneho a regionálneho produktu cestovného ruchu. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 217-220. VEGA 2/0091/09.
  article

  article

 5. RAJEKOVÁ, Jana. Maloobchod a voľný čas : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Štofilová. Bratislava, 2011. 129 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. MALACKÁ, Viera - ŠTOFILOVÁ, Jana. Perspectives of the evolution of the economy of India. In Practice and research in private and public sector-11 : 1st international scientific conference, May 5, 2011, Vilnius. - Vilnius : Mykolas Romeris University, 2011. ISSN 2029-7378, s. 184-191.
  article

  article

 7. MATEJČÍKOVÁ, Dana. Zmeny spotrebiteľského správania Generácie Y na trhu so spotrebným tovarom : diplomová práca. Školiteľ: Jana Štofilová. Bratislava, 2011. 101 s.
  book

  book

 8. ŠTOFILOVÁ, Jana. Neologizmy v obchodnovednej terminológii. In Neologizmy v terminológii marketingu : vedecký seminár o problematike neologizmov v obchodnovedných disciplínach. - Brno : Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-944-5, s. 115-122. VEGA 2/0091/09.
  article

  article

 9. OŽVOLDOVÁ, Katarína. Vplyv transnacionálnych korporácií na nezávislý maloobchod na európskom vnútornom trhu : dizertačná práca. Škol. Jana Štofilová. Bratislava, 2010. 175 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. DIANOVSKÁ, Júlia. Nové trendy nadnárodných spoločností v obchode s dôrazom na ľudské zdroje : dizertačná práca. Škol. Jana Štofilová. Bratislava, 2010. 158 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book