Search results

 1. KURDELOVÁ, Ľubica. Vplyv kultúrnych rozdielov na komunikáciu. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 70-84 CD-ROM.
  article

  article

 2. KURDELOVÁ, Ľubica. Neologizmy v anglickom jazyku. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, s. 64-73 online.
  article

  article

 3. KURDELOVÁ, Ľubica. English Proverbs and Sayings. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. ISSN 2454-0145, 2017, vol. 9, no. 2, s. 56-61 CD-ROM.
  article

  article

 4. KURDELOVÁ, Ľubica. Neverbálna komunikácia. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 3, s. 23-32 CD-ROM.
  article

  article

 5. KURDELOVÁ, Ľubica. Princípy pamäti v procese učenia. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 142-149 CD-ROM.
  article

  article

 6. KURDELOVÁ, Ľubica. Počúvanie s porozumením - pohľad na vývoj metód výučby cudzích jazykov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7 č. 1, s. 51-60 CD-ROM.
  article

  article

 7. KURDELOVÁ, Ľubica - STRADIOTOVÁ, Eva. Jazyk a jeho funkcie. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7 č. 1, s. 44-50 CD-ROM.
  article

  article

 8. KURDELOVÁ, Ľubica. Problematika hodnotenia vedomostí študentov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2014. ISSN 1337-9321, 2014, roč. 6, č. 1, s. 31-39 CD-ROM.
  article

  article

 9. KURDELOVÁ, Ľubica. Formatívne a sumatívne hodnotenie vedomostí študentov. In Jazyk a spoločnosť : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-6-5, s. 106-112 [CD-ROM].
  article

  article

 10. KURDELOVÁ, Ľubica. Čítanie s porozumením. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2014. ISSN 1337-9321, 2014, roč. 6, č. 2, s. 40-47 CD-ROM.
  article

  article