Search results

 1. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Priame zahraničné investície a postavenie malých a stredných podnikov v SR. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 2, s. 161-170.
  article

  article

 2. TÁNCOŠOVÁ, Judita - HUDÁKOVÁ, Monika. Úloha priamych zahraničných investícií a regionálne disparity na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 140-146.
  article

  article

 3. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Tradičné a aktivizujúce formy a metódy vo vysokoškolskej výučbe. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 27-32.
  article

  article

 4. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Investment attractiveness of Slovak Republic and its determinants. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 3-4, pp. 8-11 online.
  article

  article

 5. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Ekonómia. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 295 s. Ekonómia, 461. ISBN 978-80-8078-598-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ekonómia

  book

 6. DUDÁŠ, Tomáš. [Medzinárodné hospodárske vzťahy - teórie, príklady, grafy]. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2012. ISSN 1337-4990, 2012, roč. 6, č. 2, s. 110-111. Recenzia na: Medzinárodné hospodárske vzťahy : teórie, príklady, grafy / Martin Grančay, Nóra Szikorová ; recenzenti: Ľudmila Lipková, Judita Táncošová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3497-0.
  article

  article

 7. GRANČAY, Martin - SZIKOROVÁ, Nóra. Medzinárodné hospodárske vzťahy : teórie, príklady, grafy. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Judita Táncošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 264 s. [17,398 AH]. ISBN 978-80-225-3497-0. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 4]
  book

  book

 8. KARIČKOVÁ, Marianna. Trendy rozvoja obchodu so službami v podmienkach globalizácie : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Šikula. Bratislava, 2012. 143 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Regionálne disparity v Slovenskej republike a význam priamych zahraničných investícií. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr.sk, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 386-393.
  article

  article

 10. TÁNCOŠOVÁ, Judita - ŠVECOVÁ, Silvia. Vplyv priamych zahraničných investícií na prekonávanie regionálnych disparít po vstupe Slovenska do EÚ. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2011. ISSN 1335-6186, 2011, roč. 11, č. 4, s. 11-16.
  article

  article