Search results

 1. MINAROVIČOVÁ, Dominika. Účtovanie pracovnoprávnych vzťahov a ostatných pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 51 s.
  book

  book

 2. MÁZIKOVÁ, Katarína. Amendment of the Definition of Related Parties in the Area of Transfer Pricing. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 107-111.
  article

  article

 3. SRNIŠOVÁ, Petra - MÁZIKOVÁ, Katarína. Accounting Choices` Implications on Audit Obligation. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 139-142.
  article

  article

 4. ZVERBÍKOVÁ, Simona. Predaj a kúpa obchodnej spoločnosti z pohľadu účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 5. SIEKELOVÁ, Kristína. Novelizácia obchodného zákonníka v oblasti vlastníckych transakcií a jej vplyv na účtovníctvo obchodných spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book

 6. HUDÁKOVÁ, Patrícia. Spôsoby výpočtu ziskovej marže používané pri transferovom oceňovaní : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 65 s.
  book

  book

 7. KOPKA, Martin. Komparácia národnej a nadnárodnej právnej úpravy transferového oceňovania : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 75 s.
  book

  book

 8. SKLENKA, Miloš et al. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Recenzenti: Katarína Máziková, Lucia Krchňavá. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [326 s.] [19,26 AH]. ISBN 978-80-571-0055-3. [Copy count : 30, currently available 22, at library only 2]
  book

  book

 9. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva pre stredoškolských učiteľov. Recenzentky: Katarína Máziková, Alena Horáčková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 375 s. [23,11 AH]. ISBN 978-80-225-4616-4. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 2]
  book

  book

 10. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. Recenzenti: Anna Šlosárová, Lucia Krchňavá. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [304 s.] [15,19 AH]. ISBN 978-80-571-0010-2. [Copy count : 21, currently available 11, at library only 2, Length of Reservation Line 1]
  book

  book