Search results

 1. SCHWEIGHOFER, Lenka - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Self-assessment as a Way of Achieving and Sustaining Business Excellence. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 110-120 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Green Roof´s Project - Environmental Solution for the People and the Company. In Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment. Scientific Council. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment: Collective Monograph in 2 Vol. : Publication at the Meeting of the Scientific Council, 08th January 2019, Minutes No. 1-19, (Riga, Latvia). - Riga : Landmark SIA, 2019. ISBN 978-9984-891-06-4, s. 59-75 online. VEGA 1/0420/19.
  article

  article

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Environmental Economics - Solutions for Plastic Waste Recycling. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 487-495 CD-ROM. VEGA 1/0420/19.
  article

  article

 4. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Mojej školskej mame - Obchodnej fakulte k jej životnému jubileu. In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 120-124.
  article

  article

 5. LACKO, Martin. Budovanie medzinárodne úspešnej značky ako významného faktora konkurencieschopnosti firiem na medzinárodných trhoch (HESTA, s. r. o.) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 66 s.
  book

  book

 6. KEBLOVSKÁ, Natália. Aplikácia princípov marketingu trvalo udržateľného rozvoja v podnikateľských stratégiách firiem na medzinárodných trhoch, pozitíva verzus negatíva (s uvedením príkladov na konkrétnej firme - firmách) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 65 s.
  book

  book

 7. OZANIAKOVÁ, Nikola. Nestabilita spotrebiteľských cien, identifikovaná WEF ako jedno z globálnych ekonomických rizík, jej dosahy na marketingové stratégie firiem (s uvedením príkladov na konkrétnej firme - firmách) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 72 s.
  book

  book

 8. KOVÁČ, Juraj. Budovanie značky - faktor zvyšovania konkurencieschopnosti firmy : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 81 s.
  book

  book

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana - NOGOVÁ, Kristína. The Growing Importance of Startups in the Competitive Environment of International Markets. In Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities : Collective Monograph in 3 Vol. - Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. ISBN 978-83-937354-6-4, pp. 49-73. VEGA 1/0897/17, VEGA 1/0420/19.
  article

  article

 10. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana - SCHWEIGHOFER, Lenka. Comparison of Appraisal Approaches of Organizations in the Czech Republic and the Slovak Republic Through the National Quality Award Framework - Using EFQM Model. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 2, pp. 376-382 online.
  article

  article