Search results

 1. HARMAN, Jakub. Vzťah verejných výdavkov na vzdelávanie a výsledkov žiakov v medzinárodnom porovnaní : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 66 s.
  book

  book

 2. KULLOVÁ, Simona. Vyprchávanie mzdovej konkurenčnej výhody v slovenskej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 63 s.
  book

  book

 3. JANKAJOVÁ, Andrea. Ekonomický potenciál osobnej vodnej dopravy na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 60 s.
  book

  book

 4. SMUTNÁ, Mária. Nedostatok pracovných síl v krajinách V4 a jeho príčiny : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 67 s.
  book

  book

 5. MORVAY, Karol. Predčasný pokles miery investovania na Slovensku a v krajinách V4? In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 39-45 CD ROM. ITMS 26040120032.
  article

  article

 6. HRÍBIKOVÁ, Jana. Prejavy, príčiny a dôsledky nedostatku pracovnej sily v slovenskej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 42 s.
  book

  book

 7. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 : Zaostrené na: prerušenie konvergencie. Oponenti: Eva Pongrácz, Milan Žák. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. online 117 s. VEGA 2/0097/19. ISBN 978–80–7144–301–8.
  electonic book

  electonic book

 8. MORVAY, Karol. Číslo, ktoré nás zaujalo. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 2, s. 33 online.
  article

  article

 9. MORVAY, Karol. Číslo, ktoré nás zaujalo. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 27 online.
  article

  article

 10. STAŠKOVANOVÁ, Nikola. Príčiny rozdielov vo vývoji parametrov trhu práce medzi slovenskou a českou ekonomikou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 69 s.
  book

  book