Search results

 1. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Zuzana Brindzová. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  Financie

  book

 2. ZUBAĽOVÁ, Alena - ZEMAN, Jakub. Podpora zamestnanosti znevýhodnených osôb na otvorenom trhu práce s akcentom na zdravotne postihnuté osoby v SR. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. 189-202 online. APVV-15-0322.
  article

  article

 3. ZUBAĽOVÁ, Alena. Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-7 online. VEGA 1/0215/18.
  article

  article

 4. ŠOLTÉSOVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Nové možnosti eliminácie daňových únikov. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-7 online.
  article

  article

 5. ZEMAN, Jakub. Daňovo-odvodové zaťaženie znevýhodnených (zraniteľných) skupín obyvateľstva : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 90 s.
  book

  book

 6. PAVLÁKOVÁ, Patrícia. Vplyv daní na dôchodkovú nerovnosť : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 7. JAVORSKÁ, Silvia. Meranie konkurencieschopnosti daňových systémov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 72 s.
  book

  book

 8. PETŐCZOVÁ, Natália. Majetkové dane v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 69 s.
  book

  book

 9. KAČUR, Roman. Spravodlivosť zdanenia s dopadom na nízkopríjmové daňové subjekty v SR : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 10. ZUBAĽOVÁ, Alena - KORYTÁROVÁ, Zuzana. Disproporcia v zdaňovaní vyplácaných podielov na zisku (dividend) v závislosti od typu obchodnej spoločnosti v SR. In III. Slovensko-české dni daňového práva. pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. III. Slovensko-české dni daňového práva : pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019. ISBN 978-80-8152-819-4, s. 223-235. APVV-15-0322.
  article

  article