Search results

 1. ANTALOVÁ, Mária. Námety na formovanie spoločenského uznania mladých výskumníkov. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 5-14 online. VEGA 1/0251/19, ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. ANTALOVÁ, Mária - LABUDOVÁ, Viera. Quantification Methodology of the Social Innovations. In Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities : Collective Monograph in 3 Vol. - Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. ISBN 978-83-937354-6-4, pp. 74-81 online. VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 3. ANTALOVÁ, Mária - LABUDOVÁ, Viera. Labour Market in the Social Quality - Inspirational Suggestions. In Modern Technologies of Society Development : Collective Scientific Monograph. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2019. ISBN 978-83-946765-6-8, pp. 8-21. VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 4. ANTALOVÁ, Mária - LABUDOVÁ, Viera. The Importance of Digital Competitiveness and Human Capital for Economic Growth. In Digital Economy and Digital Society. - Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. ISBN 978-83-952000-6-9, pp. 223-233. VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 5. KOTEKOVÁ, Kristína. Chudoba pracujúcich : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2019. 45 s.
  book

  book

 6. LABUDOVÁ, Viera - ANTALOVÁ, Mária - BUGÁROVÁ, Milena. Chudoba pracujúcich a jej dimenzie. - Registrovaný vo: Web of Science. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 5, s. 530-551. VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 7. ANTALOVÁ, Mária. Ľudský kapitál a sociálna kvalita v krajinách V4. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, pp. 13-22 online. VEGA 1/0251/19 (50%), VEGA 1/0770/17 (50%).
  article

  article

 8. ANTALOVÁ, Mária. Životná úroveň ľudí v dôchodkovom veku v SR. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 1-13. VEGA 1/0251/19.
  article

  article

 9. ANTALOVÁ, Mária. Globalization and Social Quality. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2019. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0251/19.
  article

  article

 10. BÁNOVSKÁ, Paula. Kvalita bývania v SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book