Search results

 1. GÁLL, Jozef - STREŽO, Marek - NAŇÁKOVÁ, Martina. Využitie moderných stochastických metód v analýze cestovného ruchu v podmienkach Slovenskej republiky : správa o výsledkoch riešenia projektu PMVP I-19-102-00 : doba riešenia: 2019. Posudzovatelia: Ľudovít Pinda, Pavol Plesník. Bratislava, 2019. 13 s. I-19-102-00.
  book

  book

 2. PLESNÍK, Pavol. Valorizácia kultúrneho dedičstva pre tvorbu ponuky v cestovnom ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, 2017, roč. 8, č. mim. číslo, s. 15-21.
  article

  article

 3. PLESNÍK, Pavol. Aktivizácia domáceho cestovného ruchu na Slovensku. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 7-15.
  article

  article

 4. ČONTOFALSKÁ, Martina. Rozvoj cestovného ruchu v Horehronskom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Plesník. Bratislava, 2015. 64 s.
  book

  book

 5. ŠUTIAKOVÁ, Karin. Ekologické aspekty cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Plesník. Bratislava, 2015. 51 s.
  book

  book

 6. KOPECKÁ, Viera. Aktivizácia domáceho cestovného ruchu v SR : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Plesník. Bratislava, 2015. 86 s.
  book

  book

 7. PODOBNÍKOVÁ, Mária. Rozvoj cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Plesník. Bratislava, 2015. 52 s.
  book

  book

 8. STANKOVÁ, Simona. Rozvoj cestovného ruchu vo vybranom regióne SR : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Plesník. Bratislava, 2015. 53 s.
  book

  book

 9. PLESNÍK, Pavol. Udržateľnosť a perspektívy rozvoja turizmu a kúpeľníctva. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu : sborník recenzovaných příspěvků ze 4. mezinárodní vědecké konference, Tábor, 9. a 10. duben 2015. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-140-2, s. 230-235 CD-ROM.
  article

  article

 10. NOVACKÁ, Ľudmila - TOPALOĞLU, Cafer. Environmental management practices in hotels : evidences from Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Slovakia, Slovenia, Turkey and the Ukraine [elektronický zdroj]. Scientific reviewers: Peter Baláž, Pavol Plesník, Adrian Barsby. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. CD-ROM [230 s., 10,15 AH]. EUBA O-13-102/0011-00. ISBN 978-80-225-4210-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Environmental management practices in hotels

  electonic book