Search results

 1. ANTOLOVÁ, Veronika - BALÁŽ, Michal - SAKÁL, Peter. Návrh implementácie stratégie USZP v podniku MSM Holding, s.r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2018. ISSN 1338-435X, 2018, roč. 8, č. 1, s. 6-16.
  article

  article


 2. GAVRILO, Mikuláš - RAJEC, Tibor - SAKÁL, Peter. Návrh zavedenia uszp v podniku RAJEC INDUSTRY, spol. s r. o. V kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2018. ISSN 1338-435X, 2018, roč. 8, č. 1, s. 22- 45.
  article

  article


 3. ŠUJAKOVÁ, Monika - SAKÁL, Peter. Udržateľná marketingová komunikačná stratégia ako nástroj pre podporu konkurencieschopnosti v oblasti priemyselnej výroby. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2018. ISSN 1338-435X, 2018, roč. 8, č. 1, s. 63-78.
  article

  article


 4. ŠUJAKOVÁ, Monika - SAKÁL, Peter. Návrh, využitie a implementácia udržateľnej marketingovej komunikačnej stratégie pre ideálny priemyselný podnik. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2018. ISSN 1335-9231, 2018, roč. 26, č. 1, s. 30-33.
  article

  article


 5. ŠUJAKOVÁ, Monika - GOLEJOVÁ, Simona - SAKÁL, Peter. Návrh konceptu udržateľnej marketingovej stratégie priemyselného podniku na zvýšenie jeho udržateľnej konkurencieschopnosti. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku [elektronický zdroj]. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2017. ISSN 1339-9403, 2017, č. 1, s. 62-72.
  article

  article


 6. JURÍK, Lukáš - SAKÁL, Peter. Koncepty podporujúce udržateľný rozvoj v priemyselných podnikoch na Slovensku. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2017. ISSN 1337-7094, 2017, č. 35, s. 40-45.
  article

  article


 7. JURÍK, Lukáš - VAŇOVÁ, Jaromíra - SAKÁL, Peter. Personálny marketing a budovanie imidžu zamestnávateľa v kontexte udržateľného rozvoja. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku [elektronický zdroj]. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2016. ISSN 1339-9403, 2016, č. 1, s. 27-31.
  article

  article


 8. ŠUJAKOVÁ, Monika - VAŇOVÁ, Jaromíra - SAKÁL, Peter. Návrh konceptu udržateľnej marketingovej stratégie priemyselného podniku na zvýšenie jeho udržateľnej konkurencieschopnosti prostredníctvom formovania pozitívneho imidžu. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku [elektronický zdroj]. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2016. ISSN 1339-9403, 2016, č. 1, s. 56-62.
  article

  article


 9. JURÍK, Lukáš - SAKÁL, Peter. Kompetencie manažérov ako predpoklad udržateľnosti priemyselných podnikov. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2015. ISSN 1338-435X, 2015, roč. 5, č. 1, s. 5-12. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0205440/2015_1.pdf>
  article

  article


 10. ŠMIDA, Ľubomír - SAKÁL, Peter. Tvorba zdieľaných hodnôt v podmienkach priemyselných podnikov v Slovenskej republike. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. ISSN 1337-7094, 2015, č. 31, s. 61-65.
  article

  article