Search results

 1. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Landeskunde vermitteln – Grammatik Üben. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 231-241 CD-ROM.
  article

  article

 2. KUNOVSKÁ, Ingrid. Učebnica a mediálny text ako didaktické prostriedky. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 63-69 CD-ROM.
  article

  article

 3. Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. Ingrid Kunovská a kol. ; recenzenti: Radoslav Štefančík, Danuša Lišková. Brno : Tribun EU, 2018. 259 s. [15,66 AH]. ISBN 978-80-263-1420-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 4. KUNOVSKÁ, Ingrid. Úloha učiteľa v procese humanizácie výchovy a vzdelávania. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 11-27 [1,04 AH].
  article

  article

 5. 5.Záver

  KUNOVSKÁ, Ingrid. Záver. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 240-242 [0,22 AH].
  article

  article

 6. 6.Úvod

  KUNOVSKÁ, Ingrid. Úvod. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 9-10 [0,09 AH].
  article

  article

 7. STRADIOTOVÁ, Eva - KUNOVSKÁ, Ingrid. Verbesserung der Sprachfertigkeit Hörverstehen mit Hilfe von Informationstechnologien. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 79-88.
  article

  article

 8. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Das Thema „Kultur” im IKK-Unterricht mit Hilfe von Mind Maps. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 117-125.
  article

  article

 9. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Grammatikvermittlung Mit Hilfe Von Kurzen Lesetexten. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 315-323 CD-ROM.
  article

  article

 10. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Die Entwicklung der Sprachfertigkeit Hörverstehen mit Hilfe von Audioblogs ( KEGA 005EU-4/2018). In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 2, s. 19-22 online. KEGA 005EU-4/2018.
  article

  article