Search results

 1. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.
  book

  book

 2. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4. [Copy count : 7, currently available 4, at library only 3]
  book

  book

 3. KUBICOVÁ, Jana et al. Teórie vo verejných financiách : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, dotlač 2008. 279 s. [16,019 AH]. ISBN 80-225-1999-5. [Copy count : 30, currently available 29, at library only 1]
  book

  book

 4. KUŠNÍROVÁ, Jana et al. Daňovníctvo : daňová teória a politika : praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2007. 88 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-162-0. [Copy count : 8, currently available 6, at library only 2]
  book

  book

 5. NEUBAUEROVÁ, Erika et al. Financie územnosprávnych celkov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 315 s. [20,66 AH]. ISBN 80-225-2225-2. [Copy count : 5, currently available 2, at library only 3]
  book

  book

 6. BABIAK, Martin et al. Analýza verejných potrieb v kontexte reformy verejnej správy : správa o riešení interného grantového projektu č. 231 5005/06. Bratislava, 2006. 17 s.
  book

  book

 7. KOVÁČ, Urban et al. Moderné prístupy k modelovaniu správania sa ceny aktív na finančných trhoch. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. - Zlín, 21. dubna 2005 : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2005. ISBN 80-7318-257-2.
  article

  article

 8. MACKOVÝCH, Jaroslav et al. Teória optimálneho zdanenia príjmu. In Theoretical and Practical Apects of Public Finance : The Xth International Conference. - Praha April 8. -9. 2005 : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005. ISBN 80-245-0862-1.
  article

  article

 9. MACKOVÝCH, Jaroslav. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2004 : základné náležitosti podávania daňového priznania. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. ISSN 1335-7034, 2005, roč. 10, č. 2, s. 8-19.
  article

  article

 10. MACKOVÝCH, Jaroslav. Dane z príjmu právnických osôb (korporácií) ako nástroj daňovej konkurencie. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k vedeckým projektom: VEGA 1/0502/03, VEGA 1/2552/05, VEGA 1/2563/05, Projekt MŠ CZE 067, Projekt medzinárodnej spolupráce s ČR - VŠB EF Ostrava, Interný grant 150013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2103-5, s. 142-150.
  article

  article