Search results

 1. BREZINA, Ivan - VINCÚROVÁ, Zuzana. Evaluácia podnikateľského prostredia s využitím indexu globálnej konkurencieschopnosti a metódy Promethee II. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 5-13. Available on Internet: <http://jias.euke.sk/wp-content/uploads/2018/10/JIAS-2018-No-1.pdf>
  article

  article

 2. MUTŇANSKÝ, Michal - VINCÚROVÁ, Zuzana. Detection of Unusual Financial Transaction. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISSN 1338-5283, 2017, vol. 7, no. 1, pp. 59-81.
  article

  article

 3. SIMIONESCU, Mihaela et al. The Effects of European economic integration and the impact of Brexit on the UK immigrants from the CEE countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 29-47.
  article

  article

 4. KABÁT, Ladislav - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - VINCÚROVÁ, Zuzana. Vybrané ukazovatele o podnikateľských subjektoch pôsobiacich na Slovensku v rokoch 2010-2012. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. ISSN 1335-5813, 2015, roč. 15, č. 2, s. 24-29. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0200100/FM-2-2015-VNUTRO_WEB.pdf>
  article

  article

 5. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela - VINCÚROVÁ, Zuzana. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2015, roč. 20, č. 6-7, s. 4-446.
  article

  article

 6. KABÁT, Ladislav - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - VINCÚROVÁ, Zuzana. Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 160 s. Ekonómia, 466. ISBN 978-80-8078-608-3. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia

  book

 7. BRNOVÁ, Miroslava et al. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 7-8, s. 13-464.
  article

  article

 8. BRNOVÁ, Miroslava et al. Zákon o dani z príjmu s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1335-1583, 2011, č. 6-7, s. 11-456.
  article

  article

 9. LACKOVÁ, Martina - VINCÚROVÁ, Zuzana. Aktuálne otázky harmonizácie daní v kontexte Európskej únie so zameraním na priame dane. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 291-303.
  article

  article

 10. LACKOVÁ, Martina - VINCÚROVÁ, Zuzana. Aktuálne otázky harmonizácie daní v kontexte EÚ so zameraním na priame dane. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, 2011. ISSN 1337-4990, 2011, roč. 5, č. 1, s. 26-42.
  article

  article