Search results

 1. PLÁNOVSKÝ, Ján. Moderné spôsoby výmeny a zdieľania štatistických údajov medzi členskými štátmi Únie a Eurostatom. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 5, s. 105-110. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0156518/fss0512.pdf>
  article

  article

 2. SCHVARCOVÁ, Monika - PLÁNOVSKÝ, Ján - JONÁŠ, Vladimír. Mzdové rozdiely priemerných zárobkov u žien a mužov. In Personalistika - Mzda - Práca : odborný časopis pre personalistiku, odmeňovanie, pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a pre sociálnu oblasť. - Bratislava : Národný úrad práce, 2003. ISSN 1335-4043, 2003, č. 5, s. 26-32.
  article

  article

 3. PLÁNOVSKÝ, Ján. Transformácia podnecuje dopyt po práci : Metodika a vykazovanie nezamestnanosti. In Trend, 1994, roč. 4, č. 15, s. 7.
  article

  article