Search results

 1. SCISKALOVÁ, Marie. [Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva]. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 2, s. 106-107. Recenzia na: Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva / Mária Veterníková ; recenzenti: Saskia Poláčková, Hana Magurová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4143-5.
  article

  article

 2. POMPUROVÁ, Kristína. [Regionálne siete v cestovnom ruchu]. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 0139-8660, 2010, roč. 43, č. 4, s. 253-255. Recenzia na: Regionálne siete v cestovnom ruchu / Anna Michálková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2954-9.
  article

  article

 3. KMECO, Ľubomír. [Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí]. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 0139-8660, 2010, roč. 43, č. 1, s. 61-64. Recenzia na: Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí / Darina Eliašová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2887-0.
  article

  article

 4. KAJÁNKOVÁ, Katarína. [Základy balenia tovaru]. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 6. Recenzia na: Základy balenia tovaru / Igor Kačeňák. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2429-2.
  article

  article

 5. POMPUROVÁ, Kristína. [Ochrana prírodných liečebných kúpeľov v Slovenskej republike]. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2008. ISSN 0139-8660, 2008, roč. 41, č. 3, s. 191-192. Recenzia na: Kúpeľníctvo : ochrana prírodných liečebných kúpeľov v Slovenskej republike / Darina Eliašová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2452-0.
  article

  article

 6. JURÍK, Pavol. Partnerské vzťahy v dodávateľskom reťazci. In Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. ISBN 978-80-225-2407-0, s. 17-29.
  article

  article

 7. VLČKOVÁ, Katarína. Distribúcia v medzinárodnom prostredí. In Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. ISBN 978-80-225-2407-0, s. 42-55.
  article

  article

 8. KOVALÍK, Stanislav. Outsourcing v energetike. In Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. ISBN 978-80-225-2407-0, s. 68-76.
  article

  article

 9. HORVÁTH, Jozef. Založenie jednotných kontaktných miest na Slovensku. In Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2227-9, s. 22-26.
  article

  article

 10. ŠTEFANEC, Ivan. Zavedenie eura na Slovensku a príprava podnikateľov. In Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2227-9, s. 31-35.
  article

  article