Search results

  1. Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Alena Daňková, Alexandra Chapčáková. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. CD-ROM [368 s.]. ISBN 978-80-8152-361-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    Ekonomické aspekty územnej samosprávy V.

    electonic book