Search results

 1. DANESHJO, Naqibullah et al. Technical siences and production management - selected trends. Reviewers: Andrzej Pacana ... [et al.]. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 416 s. [20,81 AH]. ISBN 978-3-00-055588-6.
  book

  book

 2. GAJDOŠ, Jozef. Spotrebiteľský etnocentrizmus. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  article

  article

 3. PETROVČIKOVÁ, Katarína. Lokalizácia maloobchodných jednotiek v regióne. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. [1-6] CD-ROM.
  article

  article

 4. MIHÓKOVÁ, Lucia - UHRINOVSKÁ, Katarína - KMEŤOVÁ, Oľga. Vybrané aspekty existencie čierneho pasažiera v MHD. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. 253-262 CD-ROM.
  article

  article

 5. DRÁB, Radovan - KMEŤOVÁ, Oľga. Determinanty cien verejných zákaziek. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. 93-102 CD-ROM.
  article

  article

 6. SIMONIDESOVÁ, Jana et al. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle. Recenzenti: Alexandra Chapčáková, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : Petit, 2015. 138 s. [10,11 AH]. VEGA 1/0292/13. ISBN 978-80-971555-5-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. BOBÁKOVÁ, Viktória et al. Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných podnikov v SR a vo vybraných krajinách EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0667/08 : doba riešenia od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2010. [8 s.]. VEGA 1/0667/08.
  book

  book

 8. RUČINSKÝ, Rastislav - BECA, Martin - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Supply chain management (SCM) ako nástroj marketingu na zvýšenie konkurenčnej schopnosti podnikov chemického priemyslu v SR. In Manažment priemyselných podnikov : vedecký časopis Univerzitnej vedeckotechnickej spoločnosti, Zvolen. - Krupina : Róbert Jurových - NIKARA, 2005. ISSN 1336-5592, máj 2005, roč. 2, č. 2, s. 33-38.
  article

  article

 9. RUČINSKÝ, Rastislav - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra - BECA, Martin. Riadenie vzťahov so zákazníkmi v novej ekonomike. In AT&P Journal : priemyselná automatizácia a informatika. - Bratislava : HMH s.r.o., 2005. ISSN 1335-2237, 2005, roč. 12, č. 7, s. 91-92.
  article

  article

 10. RUČINSKÝ, Rastislav - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Riadenie dodávateľských reťazcov (SCM) a dôsledky jeho zavedenia v priemyselných podnikoch. In Marketingové noviny. ISSN 1213-9211, 2005, č. 5. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=3214>
  article

  article