Search results

 1. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). Recenzenti: Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková ... [et al.]. 1.vydanie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. online 258 s. VEGA 1/0430/18. ISBN 978-80-8075-837-0.
  electonic book

  electonic book

 2. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. 1. Edition. Bratislava : Letra Edu, 2018. 501 s. ISBN 978-80-89962-13-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Industry 4.0. International Scientific Conference. Industry 4.0: Technological Basis of Industry 4.0 : Dominant Technologies in Industry 4.0 : Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0 : Proceedings of the III International Scientific Conference, Winter Session, 12-15 December 2018, Borovets, Bulgaria. Volume 2/4. 1st Edition. Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2018. online 295 s. ISSN 2535-0161.
  electonic book

  electonic book

 4. OECD Reviews of Innovation Policy: Finland 2017. Paris : OECD, 2017. 201 s. OECD Reviews of Innovation Policy. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017_9789264276369-en> ISBN 978-92-64-27634-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 : The Digital Transformation. Paris : OECD, 2017. 220 s. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en> ISBN 978-92-64-26880-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti : zborník statí. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Beáta Stehlíková. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 287 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-281-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. DRUCKER, Peter F. To nejdůležitejší z Druckera v jednom svazku. Přeložil: Pavel Medek. 2. vyd. Praha : Management Press, 2016. 300 s. Knihovna světového managementu, Sv. 3. ISBN 978-80-7261-294-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  To nejdůležitejší z Druckera v jednom svazku

  book

 8. OECD science, technology and industry scoreboard 2015 : innovation for growth and society. Paris : OECD, 2015. 259 s. OECD science, technology and industry scoreboard 2015. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en> ISBN 978-92-64-23977-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. RANKOV, Pavol. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava : Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. Ústav informatiky, 2014. 152 s. ISBN 978-80-7510-123-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. NORTH, Klaus - KUMTA, Gita. Knowledge management : value creation through organizational learning. Cham : Springer, 2014. 326 s. Business and economics. ISBN 978-3-319-03697-7. ISSN 2192-4333. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book