Search results

 1. FERENČÍKOVÁ, Soňa - KRAJČÍKOVÁ, Lucia - KRAJČÍK, Daniel. Strategické riadenie ľudských zdrojov v bývalých tranzitívnych ekonomikách. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 3, s. 323-333. VEGA 1/0016/09, VEGA 01/0461/12.
  article

  article

 2. KRAJČÍKOVÁ, Lucia. Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov - vybrané aspekty riadenia ľudských zdrojov v strednej a východnej Európe : dizertačná práca. Školiteľ: Soňa Ferenčíková. Bratislava, 2011. 149 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KRAJČÍKOVÁ, Lucia - KRAJČÍK, Daniel. Prístupy k manažmentu talentov v transnacionálnych korporáciách. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 176-183.
  article

  article

 4. KRAJČÍKOVÁ, Lucia - KRAJČÍK, Daniel. Globálna ekonomická kríza a jej dopady na ekonomiky vybraných krajín strednej a východnej Európy. In Management challenges in the 21st century : how to tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4, s. 182-194. VEGA 01/0668/08, VEGA 1/0016/09.
  article

  article

 5. KRAJČÍK, Daniel - KRAJČÍKOVÁ, Lucia. Trendy vo vysielaní zamestnancov v transnacionálnych korporáciách. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 245-252.
  article

  article

 6. KRAJČÍKOVÁ, Lucia - KRAJČÍK, Daniel. Globálna ekonomická kríza a jej dopady na trhy práce ekonomík strednej a východnej Európy. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 183-189. PMVP 2316068.
  article

  article

 7. KRAJČÍK, Daniel - KRAJČÍKOVÁ, Lucia. Prístupy k talent manažmentu v transnacionálnych korporáciách. In Mladá veda 2008 : Bratislava, 28.11.2008. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], [2008]. ISBN 978-80-225-2786-6, s. 122-129. VEGA 1/0668/08, VEGA 1/0016/09.
  article

  article