Search results

 1. BARTEKOVÁ, Mária. Tertiary Students’ Financial Behaviour: Recent Study from Slovakia. In Review of Integrative Business and Economics Research. - Cheung Sha Wan : GMP Press & Printing. ISSN 2304-1013, 2019, vol. 8, no. S2, pp. 165-176.
  article

  article

 2. BARTEKOVÁ, Mária - ŠLAHOR, Ľudomír. Tertiary Students' Financial Behavior: Recent Study from Slovakia. In SIBR 2018 Conference in Interdisciplinary Business & Economics Research. : Revisiting Business and Economic Issues from Interdisciplinary Perspectives: Evolution and New Solutions. Proceedings : SIBR 2018 Conference in Interdisciplinary Business & Economics Research : September 29th – 30th, 2018, Hong Kong. - Hong Kong : Society of Interdisciplinary Business Research, 2018. ISSN 2223-5078, 2018, vol. 7, no. 4, pp. [1-10].
  article

  article

 3. LENNEROVÁ, Ivana. Economic Situation of Seniors in Slovak Republic. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 244-251 online. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta et al. Simultaneous use of the financial literacy level and the financial inclusion degree as a result of financial education efficiency in Visegrad Group countries. In Journal of Economics and Management. - Katowice, : University of Economics, 2017. ISSN 1732-1948, 2017, vol.27, no.1, pp. 5-25.
  article

  article

 5. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Dva rozdielne finančné produkty – sporenie a poistenie. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 25-29 CD-ROM.
  article

  article

 6. BAČOVÁ, Monika. Niektoré možnosti aplikácie manažmentu osobných financií vo vyučovaní predmetu Financie. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 7 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  article

  article

 7. BAČOVÁ, Monika. Niektoré aspekty manažmentu osobných financií vysokoškolákov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 2, s. 18-24 online. VEGA 1/0708/14.
  article

  article

 8. ŠKRINIAR, Pavel. Využívanie možností sporenia univerzitnými študentmi. In Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0004/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3781-0, s. 139-141.
  article

  article

 9. THIESSEN, Alžbeta - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013 Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3730-8, s. 504-514 CD-ROM.
  article

  article

 10. PASTORÁKOVÁ, Erika. Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie v oblasti poisťovníctva. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Január 2012, roč. 20, č. 1, s. 14-16. VEGA 1/1122/11.
  article

  article