Search results

 1. WIENEROVÁ, Iveta. Inovácie v priemyselných podnikoch na východnom Slovensku. In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2, s. 755-763.
  article

  article

 2. WIENEROVÁ, Iveta. Priemyselné podniky a inovácie na východnom Slovensku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 16, s. 80-90.
  article

  article

 3. VAVRINČÍK, Pavel et al. Inovačný proces a reinžiniering v SR. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 140 s. ISBN 978-80-225-2503-9. [Copy count : 5, currently available 3, at library only 2]
  book

  book

 4. VAVRINČÍK, Pavel - WIENEROVÁ, Iveta. Reinžiniering v priemyselných podnikoch v Slovenskej republike. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. ISSN 1335-7069, 2007, roč. 8, č. 2, s. 105 - 111.
  article

  article

 5. WIENEROVÁ, Iveta. Modely inovačných procesov v priemyselných podnikoch. In SEMAFOR 2007 : medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2007. ISBN 978-80-225-2482-7.
  article

  article

 6. WIENEROVÁ, Iveta - ČERVENÁ, Karolína. Analýza vybraných odvetví priemyslu v SR. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2472-8, s. 375-381.
  article

  article

 7. WIENEROVÁ, Iveta. Paradox produkcie. In Mladá veda 2005 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na tému: Budúcnosť Európy je v rukách mladých. - Nitra : Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2006. ISBN 80-8069-673-X.
  article

  article

 8. VAVRINČÍK, Pavel - WIENEROVÁ, Iveta. Paradox produktivity v podnikovej sfére. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2005. ISSN 1335-9746, 2005, roč. 4, č. 8, s. 35-45.
  article

  article