Search results

 1. ČERVENÁ, Karolína - CAKOCI, Karin. Daňová politika a jej vplyv na kreovanie podnikateľského prostredia (teoretické východiská). In Dny práva 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 106-120.
  article

  article

 2. ROMÁNOVÁ, Anna - ČERVENÁ, Karolína. Electronic communication of entrepreneurs with the public administration (legal aspects). In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 865-875 CD-ROM.
  article

  article

 3. ČERVENÁ, Karolína - ROMÁNOVÁ, Anna. Princípy regulácie účtovníctva (s akcentom na oceňovanie). In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 26-32 CD-ROM. VEGA 1/1170/12, VEGA 1/0375/15.
  article

  article

 4. ČERVENÁ, Karolína. Zdaňovanie na území Slovenska v historickom kontexte (s akcentom na priame dane). In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 26-45 CD-ROM.
  article

  article

 5. ČERVENÁ, Karolína. Etika v podnikaní. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2006. ISSN 1336-7137, 2006, roč. 2, č. 1, s. 70-75. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/1-2006/cervena.pdf>
  article

  article