Search results

 1. PACHTA, Miloš - REMIÁŠ, Peter. Moderné riešenia business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu IV. : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z vedeckého workshopu : 5. - 6. október 2017, Zámutov, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4458-0, s. 104 CD-ROM.
  article

  article

 2. KRŠÁK, Branislav - MIŽENKOVÁ, Zuzana - MADARASOVÁ, Viera. Use of information technologies in tourism. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2011. ISSN 1336-7137, 2011, roč. 7, č. 1, s. 32-39. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0130265/mtp1-2011.pdf>
  article

  article

 3. HUTNÍKOVÁ, Alica - KRŠÁK, Branislav. Návrh procesu reštrukturalizácie podniku v krízovej situácii. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2010. ISSN 1336-7137, 2010, roč. 6, č. 1, s. 40-45. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0113969/mtp1-2010.pdf>
  article

  article

 4. HUTNÍKOVÁ, Alica et al. Simulation and shakeout of financial factors in mining concerns as a method of financial crises prevention. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 42-50.
  article

  article

 5. HUTNÍKOVÁ, Alica - ALEXANDROVÁ, Gabriela - KRŠÁK, Branislav. Metódy predchádzania krízam a determinanty ich včasnej identifikácie. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 2, s. 50-56.
  article

  article

 6. KRŠÁK, Branislav. Hodnotenie využívania informačných systémov v cestovnom ruchu na Slovensku. In Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi : vedecký monografický zborník. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. ISBN 978-80-8070-966-2, s. 20-27.
  article

  article

 7. LESNIAKOVÁ, Andrea - MRÁZKO, Slavomír - KRŠÁK, Branislav. Podpora rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku z úverových zdrojov. In 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave : zborník prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1882-4, s. 444-450.
  article

  article