Search results

 1. LOVCIOVÁ, Kornélia. Výročná správa ako zdroj informácií pre používateľov : dizertačná práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2019. 133 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ORISKÓOVÁ, Denisa. Účtovníctvo ako relevantný informačný zdroj pre kvantifikáciu a vykazovanie majetkovej podstaty podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2019. 134 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. HORVÁTHOVÁ, Miroslava et al. Využitie prvkov štvrtej priemyselnej revolúcie pri uskutočňovaní manažérskych rozhodnutí : záverečná správa z riešenia projektu I-19-109-00, začiatok riešenia: február 2019; ukončenie riešenia: december 2019. Posudzovatelia: Vladimír Rudy, Roman Lacko. 1. vydanie. Bratislava, 2019. 21 s. I-19-109-00.
  book

  book

 4. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II : otázky, príklady, úlohy a testy. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 77 s. [3,92 AH]. ISBN 978-80-89962-34-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky : praktikum. Recenzenti: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. 114 s. [5,23 AH]. ISBN 978-80-89962-23-5. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. STANKOVÁ, Adriana. Využitie hĺbkovej analýzy účtovných dát slovenských podnikov z pohľadu ich relevantnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 120 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Renáta Pakšiová ; recenzenti: Nina Bočková, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [97 s., 7,83 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4477-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. DOMARACKÁ, Denisa. Forenzný audit ako efektívny spôsob využívania špecifických postupov, nástrojov a techník v audite : dizertačná práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2018. 107 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. KATRÍKOVÁ, Daniela. Zhodnotenie vplyvu svetovej finančnej krízy na požiadavky kapitálovej primeranosti finančných inštitúcií : dizertačná práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 142 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. ŠUMANOVÁ, Radka. Využitie matematicko-štatistických metód v účtovníctve a audítorstve : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 177 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book