Search results

 1. PÖTHEOVÁ, Petra. Tvorba a udržiavanie konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : dizertačná práca. Škol. Štefan Slávik. Bratislava, 2010. 143 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. PÖTHEOVÁ, Petra. Tvorba konkurenčnej výhody v období globálnej ekonomickej krízy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  article

  article

 3. PÖTHEOVÁ, Petra. Konkurenčná výhoda slovenských podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-9].
  article

  article

 4. PÖTHEOVÁ, Petra. Konkurenčná výhoda - predpoklad pre vytvorenie úspešného podniku. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-12].
  article

  article

 5. PÖTHEOVÁ, Petra. Budovanie konkurenčnej výhody. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9.
  article

  article

 6. PÖTHEOVÁ, Petra. Plánovanie rozvoja zamestnancov a spôsoby ich vzdelávania. In Ekonomika, financie a manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2417-9.
  article

  article