Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0022459 xpca^"
 1. DAŇO, Ferdinand - KREMEŇOVÁ, Monika. Kooperácia medzi účastníkmi distribučných procesov a jej vplyv na realizáciu distribučného manažmentu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 19, s. 350-359. VEGA 1/00333/11.
  article

  article

 2. KREMEŇOVÁ, Monika. Kooperačné vzťahy medzi sférou výroby a obchodu a ich vplyv na realizáciu distribučného manažmentu : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2011. 171 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. GABRIŠ, Miloš - KREMEŇOVÁ, Monika. Manažérske prístupy, metódy a technológie na zefektívňovanie distribučných procesov a spolupráce v distribučnom kanáli. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 93-101.
  article

  article

 4. KREMEŇOVÁ, Monika. Prieskum spolupráce medzi výrobnými a obchodnými spoločnosťami. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 335-340.
  article

  article

 5. KREMEŇOVÁ, Monika. Formy a oblasti spolupráce v distribučných kanáloch. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 370-375.
  article

  article

 6. KREMEŇOVÁ, Monika. Partnerské vzťahy v distribučných kanáloch. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 251-257.
  article

  article

 7. KREMEŇOVÁ, Monika - GABRIŠ, Miloš. Riadenie účastníkov distribučného kanála. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 99-103.
  article

  article

 8. KREMEŇOVÁ, Monika. Mechanizmy riadenia distribučného kanála. In Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2834-4, s. 29-39. VEGA 1/4598/07. 1/4598/07, VEGA, Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy.
  article

  article

 9. GABRIŠ, Miloš - KREMEŇOVÁ, Monika. Špecifické formy distribučných kanálov a riadenie distribučných konfliktov. In Obchod a marketing 2009 : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2839-9, s. 55-61. VEGA 1/4598/07. 1/4598/07, VEGA, Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy.
  article

  article

 10. KREMEŇOVÁ, Monika. Motivácia účastníkov distribučného kanálu. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 199-203. VEGA 1/4598/07. 1/4598/07, VEGA, Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.