Search results

 1. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo - daňová teória a politika I - praktikum]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 124. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  article

  article

 2. KITOVÁ, Denisa. Absolventská daň ako spôsob financovania vysokoškolského vzdelávania. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3089-7, s. 63-68.
  article

  article

 3. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.
  book

  book

 4. KITOVÁ, Denisa - BELKOVICSOVÁ, Daša. Makroekonomické sledovanie súvislostí medzi daňovým zaťažením práce a zamestnanosťou v krajinách EÚ. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 2, s. 48-57. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0141534/MV2010-2.pdf>
  article

  article

 5. BELKOVICSOVÁ, Daša - KITOVÁ, Denisa. Efektívnosť vynakladania výdavkov na vzdelanie z pohľadu odhadu ich návratnosti. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3089-7, s. 52-58. VEGA 1/0537/09.
  article

  article

 6. BELKOVICSOVÁ, Daša - KITOVÁ, Denisa - NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Modelová analýza možnosti financovania vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom absolventskej dane : správa o priebežných výsledkoch riešenia grantu č. PMVP 2315021. Bratislava, 2010. [0,1 AH].
  book

  book

 7. KITA, Jaroslav et al. La Gouvernance des entreprises industrielles dans le contexte de la relation client-fournisseur. In La Crise mondiale et les perspectives de reprise dans ľ Union europénne : travaux scientifiques du Réseau PGV. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1684-4, s. 598-607.
  article

  article

 8. KITOVÁ, Denisa. Taxation of alcohol and its impact on consumption. In Ekonomia, Problemy globalizacji : prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010. ISSN 1899-3192, s. 144-151.
  article

  article

 9. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4. [Copy count : 7, currently available 3, at library only 3]
  book

  book

 10. VALIŠOVÁ, Daša - KITOVÁ, Denisa. Výnosnosť investícií do vzdelania a ich odhad prostredníctvom čistej súčasnej hodnoty v prístupe OECD. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 26-39.
  article

  article