Search results

 1. VETERNÍKOVÁ, Mária - MIŠURA, Ján. Legal Regulation of Timesharing Contract and Other Contracts on Providing of Certain Services in Tourism Services in Slovak Republic. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 269-276.
  article

  article

 2. MIŠURA, Ján. Nekalá súťaž ako konkurenčná praktika a jej vplyv na svetový obchod : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Sabo. Bratislava, 2013. 142 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. MICHALOVÁ, Valéria et al. Vedecká tvorba a vedecká komunikácia : vybrané aspekty zásad a metód. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 174 s. [9,95 AH]. KEGA 3/7284/09. ISBN 978-80-225-3255-6. [Copy count : 8, currently available 7, at library only 1]
  book

  book

 4. VETERNÍKOVÁ, Mária - MIŠURA, Ján. Bankruptcy trustee insolvency proceedings as an entrepreneur and as a subject of the proceeding. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 13, s. 153-159.
  article

  article

 5. MIŠURA, Ján. K niektorým otázkam verejno-súkromných partnerstiev. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 448-457.
  article

  article

 6. MIŠURA, Ján. Autorské právo a etika vedeckej tvorby. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 12, s. 587-598. KEGA 3/7284/09.
  article

  article

 7. MIŠURA, Ján. Inštitucionálny systém medzinárodnej ochrany práv duševného vlastníctva a férovej súťaže a jeho vplyv na trhovú štruktúru. In MEKON' 10 : seznam příspěvků [z mezinárodní konference]. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2165-8, s. [1-8].
  article

  article

 8. VETERNÍKOVÁ, Mária - MIŠURA, Ján. Ochrana bezpečnosti výrobkov podľa právnej úpravy o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 204-213.
  article

  article

 9. MIŠURA, Ján. Nové trendy v ochrane práv duševného vlastníctva a ich vplyv na medzinárodný obchod. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 520-527.
  article

  article

 10. MIŠURA, Ján. Cezhraničné poskytovanie právnych služieb slovenským advokátom v ČR. In Bulletin slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2009. ISSN 1335-1079, s. 2-6.
  article

  article