Search results

 1. SIRKOVÁ, Michaela - SOJKA, Ladislav. Analysis of Problems in Retaining Talented and High-Performing Employees. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2020. ISSN 2344-2409, 2020, no. 21, s. 49-52.
  article

  article

 2. SOJKA, Ladislav. Specification of the Quality of Work Life Characteristics in the Slovak Economic Environment. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2014. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 3, s. 283-299.
  article

  article

 3. SOJKA, Ladislav - HOMINDOVÁ, Mariana. Rola angažovanosti zamestnancov v riadení ľudských zdrojov. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2011. ISSN 1338-0494, 2011, roč. 3, č. 2, s. 120-134.
  article

  article

 4. SOJKA, Ladislav. Analýza konvergentných a divergentných trendov v systémoch riadenia ľudských zdrojov v EÚ. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2010. ISSN 1338-0494, 2010, roč. 2, č. 1-2, s. 91-101.
  article

  article

 5. SOJKA, Ladislav. Špecifiká riadenia ľudských zdrojov v multinacionálnych spoločnostiach. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. november, s. 557-562.
  article

  article

 6. SOJKA, Ladislav. Špecifiká riadenia ľudských zdrojov v multinacionálnych spoločnostiach. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 629-634.
  article

  article

 7. SOJKA, Ladislav. Rola ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. september, s. 397-402.
  article

  article

 8. SOJKA, Ladislav. Rola ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. október, s. 468-471.
  article

  article

 9. SOJKA, Ladislav. Príspevok ku skúmaniu rovnováhy pracovného a mimopracovného života. In Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální praci = časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci. - Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2008. ISSN 1213-6204, 2008, č. 1, s. 101-107. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0073625/2008-1-130102145554.pdf>
  article

  article

 10. SOJKA, Ladislav. Vybrané problémy individuálneho a kolektívneho učenia. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2008. ISSN 1337-0510, 2008, roč. 3, č. 7, s. 20-26.
  article

  article