Search results

Records found: 117  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0026902 xpca^"
 1. STRIČÍK, Michal - ŠTOFOVÁ, Lenka. Energetická hodnota a ekonomická efektívnosť biopalív. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 1, s. 5-8 online.
  article

  article

 2. ŠTOFOVÁ, Lenka - STRIČÍK, Michal. Modelovanie energetickej efektívnosti – smerovanie k uhlíkovej neutralite Slovenska. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Branislav Kršák. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. 157 s. [7,30 AH]. ISBN 978-80-248-4573-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Testing the Bioeconomic Options of Transitioning to Solid Recovered Fuel: A Case Study of a Thermal Power Plant in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 6, pp. 1-20 online.
  article

  article

 4. STRIČÍK, Michal - ŠTOFOVÁ, Lenka. Ekonomická efektívnosť a energetická hodnota biopalív. In Manažérstvo životného prostredia 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník príspevkov z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021. ISBN 978-80-973844-1-8, s. 231-236 online.
  article

  article

 5. DITTELOVÁ, Klaudia - STRIČÍK, Michal. Využitie biomasy na výrobu elektrickej energie. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 67-72 online.
  article

  article

 6. STRIČÍK, Michal. Obchodovanie s emisnými kvotami v EÚ. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 24.
  article

  article

 7. BOSÁK, Martin et al. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. - Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 2083-5906, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. (2020 - Current Contents). I-18-109-00.
  article

  article

 8. STRIČÍK, Michal et al. Intenzifikácia výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni využitím obnoviteľných zdrojov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 1, s. 19-32. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 9. STRIČÍK, Michal et al. Potential of Using Renewable Energy Sources for the Electricity Production in Vojany Thermal Power Plant. In ESPM 2018. International Scientific Worskshop Engineering Sciences and Production Management. Engineering Sciences and Production Management 2018 : Proceedings from the International Scientific Workshop, 17.-18.1.2019, (Tatranská Lomnica, Slovakia). - Košice : Pro Enviro, 2019. ISBN 978-80-89721-45-0, s. 63-70. VEGA 1/0582/17.
  article

  article

 10. BOSÁK, Martin et al. Ekonomicko-dendrologická analýza zakorenených náletových drevín na odkalisku TPZ Vojany. In Fast-growing Trees and Plants Grown for Energy Purposes. International Scientific Conference. Fast-growing Trees and Plants Grown for Energy Purposes : Peer-reviewed Proceedings of the International Scientific Conference, Nitra, September 4-5th, 2019. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2019. ISBN 978-80-552-2058-1, pp. [1-7] CD-ROM.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.