Search results

 1. MAJCHEROVÁ, Katarína - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek. The Role of the school in handling the problem of bullying. In Aggression and Violent Behavior. - New York : Elsevier. ISSN 1359-1789, 2014, vol. 19, no. 5, p. 463-465.
  article

  article

 2. MAJCHEROVÁ, Katarína - ANDREJKOVIČ, Marek - HAJDUOVÁ, Zuzana. Aging as one of the causes of poverty and social exclusion in terms of statistical evaluation. In RELIK 2011 : sborník příspěvků : 4. mezinárodní konference : Praha, 5.-6.12.2011. - Slaný : Melandrium, 2011. ISBN 978-80-86175-75-1, s. [1-10].
  article

  article

 3. MAJCHEROVÁ, Katarína - HAJDUOVÁ, Zuzana. Komunikacja jako fenomen socjalizacyjny. In Nowe aspekty pracy socjalnej. - Lódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, [2011]. ISBN 978-83-61095-36-1, s. 175-185.
  article

  article

 4. HAJDUOVÁ, Zuzana - MAJCHEROVÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie jedincov s mentálnym postihnutím. Recenzenti: prof. Amantius Akimjak, PhD., prof. Jolanta Karbowniczek. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII. : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie, Ružomberok 2011. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-676-3, s. 36-41.
  article

  article

 5. MAJCHEROVÁ, Katarína - HAJDUOVÁ, Zuzana. Sheltered workshops and workplaces as a possibility of inclusion of disabled into society. In New trends in humanities and science in the Eastern European region. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-training of Educators in Moscow, 2010. ISBN 978-5-8429-617-9, s. 369-374.
  article

  article

 6. HAJDUOVÁ, Zuzana - MAJCHEROVÁ, Katarína. Komunikácia v rodine. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-535-3, s. 113-119.
  article

  article

 7. MAJCHEROVÁ, Katarína - HAJDUOVÁ, Zuzana. Rodina - škola - spoločnosť a ich úloha pri prevencii sociálno-patologických javov v spoločnosti. In Dimenzie perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole I. : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Levoča, 15. - 16. 4. 2009. - [Levoča] : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Paleša v Levoči, 2009. ISBN 978-80-8084-490-5, s. 346-352.
  article

  article

 8. HAJDUOVÁ, Zuzana - MAJCHEROVÁ, Katarína. Profesionálna príprava zrakovo postihnutej mládeže ako prevencia sociálno-patologických javov. In Drogová prevencia v sociálnej práci : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 20.11.2009 v Košiciach. - Košice : Košický samosprávny kraj, 2009. ISBN 978-80-970251-8-2, s. 137-140.
  article

  article

 9. MAJCHEROVÁ, Katarína - HAJDUOVÁ, Zuzana. Súčasné potreby starých ľudí a kvalita ich života. In Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku : zborník prednášok z týždňa európskej vedy, 12.-18. novembra 2007. - Ružomberok : Edičné stredisko Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, 2007. ISBN 978 80-8084-242-0, s. 280-284.
  article

  article

 10. HAJDUOVÁ, Zuzana - MAJCHEROVÁ, Katarína. Correlation between the two accesses to subjective value pedagogical process. Recenzenti: Sławomir Mazur ... [ et al. ]. In Wybrane zagadnienia edukacji XXI wieku. - Kielce, 2007. ISBN 978-83-89590-23-7, s. 131-136.
  article

  article