Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0029367 xpca^"
 1. LATTOVÁ, Dorota. Inovácie a produktivita v službách: SR v rámci EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2012. 127 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. LATTOVÁ, Dorota. Aspekty politickej podpory inovácií v sektore služieb EÚ a SR. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 68-78.
  article

  article

 3. LATTOVÁ, Dorota. Produktivita práce v službách a možnosti jej zvyšovania prostredníctvom inovácií. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 45-50.
  article

  article

 4. MICHALOVÁ, Valéria et al. Vedecká tvorba a vedecká komunikácia : vybrané aspekty zásad a metód. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 174 s. [9,95 AH]. KEGA 3/7284/09. ISBN 978-80-225-3255-6. [Copy count : 8, currently available 7, at library only 1]
  book

  book

 5. LATTOVÁ, Dorota. Inovačná výkonnosť sektora služieb - SR v rámci EÚ: meranie a výsledky merania. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 206-211. KEGA 3/7284/09.
  article

  article

 6. LATTOVÁ, Dorota. Knowledge-intensive services in Slovakia from the viewpoint of innovation and labour productivity. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 571-580. KEGA 3/7284/09.
  article

  article

 7. LATTOVÁ, Dorota. Podpora inovačného prostredia v období hodpodárskej krízy. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 366-371. KEGA 3/7284/09.
  article

  article

 8. LATTOVÁ, Dorota. Význam merania a možnosti zvyšovania produktivity práce v kontexte hospodárskej prosperity. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 289-294.
  article

  article

 9. MICHALOVÁ, Valéria - LATTOVÁ, Dorota - KOVAŘÍKOVÁ, Barbora. Etika vo vedecko-výskumnej činnosti. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 12, s. 578-586. KEGA 3/7284/09.
  article

  article

 10. LATTOVÁ, Dorota. Inovácie v období globálnej hospodárskej krízy. In MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 204-209.
  article

  article