Search results

 1. HARUMOVÁ, Anna. Postavenie znalca a jeho expertízna činnosť pri hospopdárskej kriminalite. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník odborných príspevkov : 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 30.5.2018, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2018. ISBN 978-80-971021-3-5, s. 23-42.
  article

  article

 2. HARUMOVÁ, Anna. Transferové oceňovanie medzi závislými osobami. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 41-63.
  article

  article

 3. KUBICA, Milan. Znalectvo verzus valuácia. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 57-69 CD-ROM.
  article

  article

 4. LONDÁK, Ján - KAČÚR, Marián. Úskalia a výzvy znalcov v hľadaní hodnoty v kontexte ohodnocovania pohľadávok. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 141-154.
  article

  article

 5. PETRÁKOVÁ, Zora - KUBICA, Milan. Problematika ohodnocovania environmentálneho dlhu. In Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0501-8, s. 109-118.
  article

  article

 6. Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác]. Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 82 s. VEGA 1/0686/08. ISBN 978-80-225-2976-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 85 s. VEGA 1/0686/08. ISBN 978-80-225-2977-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 8. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta et al. Nákladový controlling : príklady a prípadové štúdie. 2. uprav. vyd. Bratislava ; Bratislava : Iura Edition, 2010. 160 s. [5,85 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-366-2. [Copy count : 11, currently available 9, at library only 1]
  book

  book

 9. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta et al. Nákladový controlling : príklady a prípadové štúdie. Bratislava : Iura Edition, 2009. 160 s. [5,85 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-286-3. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
  book

  book