Search results

Records found: 42  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0033792 xpca^"
 1. HARMAN, Jakub. Gender Pay Gap in the Slovak Labour Market. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 1, s. 29-47. VEGA 1/0037/20.
  article

  article

 2. KUBĚNKOVÁ, Dana. Rodovo podmienené dezinformácie ako odstrašujúci príklad pre politickú participáciu žien. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 47-53. I-22-112-00, APVV-19-0108.
  article

  article

 3. LUKÁČ, Jozef et al. Gender Inequalities in Remuneration of Social Workers – Clusters of Selected EU Countries. In Journal Socioterapie : [vedecký časopis]. - Prešov : Inštitút edukológie a sociálnej práce. ISSN 2644-5123, 2022, roč. 8, č. 1, s. 7-13. VEGA 1/0433/20, KEGA 027PU-4/2022.
  article

  article

 4. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Sociálno-ekonomické dopady na trhu práce počas pandémie Covid-19. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 4, s. 41-48 online. VEGA 1/0363/20.
  article

  article

 5. ČERNĚNKO, Tomáš. Gender and Expenditure Structure of Slovak Local Governments. In Public Economics and Administration 2021. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2021 : Proceedings of the 14th International Scientific Conference. - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4580-7. ISSN 1805-9104, pp. 91-99 online. APVV-19-0108.
  article

  article

 6. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Consequences of Gender Conceptualisations in Cultural Context. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 3, s. 318-342 online.
  article

  article

 7. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Kultúrne korene rodovej nerovnosti. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 101-114.
  article

  article

 8. MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Mzdové rozdiely na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 118-126. APVV 14-0324, VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 9. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Gender Inequality from a Cultural Perspective. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 388-398 online.
  article

  article

 10. DOBROVIČ, Ján et al. Opinions on Offering Managerial Positions For Women: The Case from Eastern Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Polish Journal of Management Studies. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2019, vol. 20, no. 2, pp. 210-224 online. VEGA 1/0194/19.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.