Search results

 1. HRONOVÁ, Stanislava - HINDLS, Richard - MAREK, Luboš. Reflection of the economic crisis in the consumer and entrepreneurs subsectors. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 3, s. 4-21.
  article

  article

 2. VLAČUHA, Róbert - KOTLÁR, Jozef. Štatistika rodinných účtov v krajinách V4. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 52-58.
  article

  article

 3. MAZOUCH, Petr - VLTAVSKÁ, Kristýna - STAŇEK, Tomáš. Towards the unnecessity of human development index: the case of sensitivity analysis. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 4, s. 5-18.
  article

  article

 4. BOĎA, Martin - ÚRADNÍČEK, Vladimír. Zahrnutie váh a ich neistoty do kvantifikácie v rámci pyramidálneho rozkladu finančného ukazovateľa. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 1, s. 70-92.
  article

  article

 5. DŽAMBAZOVIČ, Roman. S kým žijeme v jednej domácnosti? : Meniace sa formy rodinného správania na Slovensku z pohľadu štruktúry domácností. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 29-47.
  article

  article

 6. ČAPEK, Jan. Estimating DSGE model parameters in a small open economy: do real-time data matter? In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 1, s. 89-114.
  article

  article

 7. MILERIS, Ričardas. The Impact of banks’ credit policy changes on business investments. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 2, s. 188-204.
  article

  article

 8. STAVÁREK, Daniel - MIGLIETTI, Cynthia. Effective exchange rates in central and eastern european countries: cyclicality and relationship with macroeconomic fundamentals. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 2, s. 157-177.
  article

  article

 9. JANÁKOVÁ, Hana. Využitie fuzzy logiky pri štatistickom spracovaní prieskumov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 23-30. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  article

  article

 10. CHAJDIAK, Jozef - COSKUN, Lucia. Konkurencieschopnosť slovenských firiem vinárskeho priemyslu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 40-44. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/>
  article

  article