Search results

 1. MUCHOVÁ, Eva et al. Makroekonómia : praktikum. Recenzenti: Žaneta Lacová, Marcel Novák. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 227 s. [11,4 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-571-0418-6. [Copy count : 15, currently available 12, at library only 2]
  book

  book

 2. LISÝ, Ján - ZÁMEČNÍKOVÁ, Zuzana. Bevezetés a makroökonómiába a kereskedelmi akadémia szamára. Lektorálták/lektorovali: Kajetána Hontyová, Iveta Jagošová. 2. aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. 133 s. [6,65 AH]. ISBN 978-80-10-03434-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 3. LISÝ, Ján - ZÁMEČNÍKOVÁ, Zuzana. Makroökonómia gyakorlatok a kereskedelmi akadémia számára. Lektorálták/lektorovali: Kajetána Hontyová, Iveta Jagošová. 2., aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. 141 s. [6,65 AH]. ISBN 978-80-10-03435-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 4. LISÝ, Ján - ZÁMEČNÍKOVÁ, Zuzana. Úvod do makroekonómie : pre obchodné akadémie. Lektorovali: Kajetána Hontyová, Iveta Jagošová. 4. aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. 133 s. [6,65 AH]. ISBN 978-80-10-03043-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. Marcel Novák a kolektív ; zostavili: Ján Lisý, Ľubomír Darmo, Eva Sirakovová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 362 s. [18,1 AH]. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-4619-5. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. Štefan Majtán a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce: Miroslav Uhliar, Jakub Kintler. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 1125 s. [56,20 AH]. ISBN 978-80-225-4536-5.
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018

  electonic book

 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Kvalitné podnikateľské prostredie ako základ pre dlhodobý pozitívny rozvoj podnikateľskej aktivity malých a stredných podnikov v SR. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 11-20. VEGA 1/0709/15.
  article

  article

 8. HRVOĽOVÁ, Božena - MARKOVÁ, Jana. Makro a mikro analýza pre personálny manažment. In Priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 73 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4302-6, s. 11-19. VEGA 1/0662/15.
  article

  article

 9. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Retrospektívny pohľad na ekonomické prostredie a jeho výkonnosť. In Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4278-4, s. 123-128. KEGA 042EU-4/2015.
  article

  article

 10. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - KUBÍKOVÁ, Zuzana. Business environment and foreign direct investments in Visegrad countries. In International scientific conference of business economics management and marketing (ISCOBEMM) 2016 : Enterprises after the financial crisis focused on challenges and solution for the industry 4.0. international scientific conference. Proceedings of the International scientific conference of business economics management and marketing (ISCOBEMM) 2016 : September 15-16, 2016 Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8348-6, pp. 7-12. VEGA 1/0562/14.
  article

  article