Search results

Records found: 53  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000097 xpca^"
 1. HRNČIAR, Michal. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore doprava, logistika, poštové služby v horizonte 2030 : manažérske zhrnutie. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2022. [9 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/Bulletin_doprava.pdf>
  electonic book

  electonic book

 2. HRNČIAR, Michal. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v horizonte 2030 : manažérske zhrnutie. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2022. [9 s.]. Available on Internet: <https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/Bulletin_stavebnictvo.pdf>
  electonic book

  electonic book

 3. SROVNALÍKOVÁ, Paulína - ŠÚBERTOVÁ, Elena. Problémy zamestnávania pracovníkov v malých a stredných podnikoch v SR. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 484-493 CD-ROM. VEGA 1/0918/16 (50%), VEGA 1/0709/15 (50%). 1/0709/15, VEGA, Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania novozaložených i etablovaných aktívnych malých a stredných podnikov v SR.
  article

  article

 4. MEGYESIOVÁ, Silvia - ROZKOŠOVÁ, Anna. Vývoj zamestnanosti v bankovom sektore na Slovensku. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 392-407 CD-ROM.
  article

  article

 5. KORDOŠOVÁ, Alena. Volunteering in non-profit accounting entities. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 105-111.
  article

  article

 6. NACHTMANNOVÁ, Oľga - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Contemporary work systems in the context of changes in the world of labor. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 779-790 CD-ROM. VEGA 1/0842/13, VEGA 1/0229/14. 1/0842/13, VEGA, Flexibilita pracovnej sily ako záruka istoty pre pracovníka a organizáciu v kontexte Lisabonskej stratégie 2020 a stratégie Európa 2020.
  article

  article

 7. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Philosophy of talent management and its tools and their implementation in the Slovak Republic. In WEI Business & Economics European Academic Conference. 2015 Prague Academic Conference. WEI Business & Economics European Academic Conference : the 2015 Prague Academic Conference : WEI International Academic proceedings : May 18-20, 2015, Prague, Czech Republic. - West Chester : West East Institute, 2015. ISSN 2167-3179, p. 38 online.
  article

  article

 8. MATULČÍKOVÁ, Marta. Požiadavky výkonu pracovných činností a príprava vzdelávacích aktivít. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2015. ISSN 1339-5467, 2015, roč. 3, č. 4, s. 69-87 online. KEGA 014EU-4/2016.
  article

  article

 9. CHINORACKÁ, Andrea. Kvalita práce ako základný predpoklad kvality pracovného života. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, september 2014, roč. 2, č. 3, s. 22-30 online. I-14-106-00. I-14-106-00, IGP, Vzdelávanie mladých ľudí a absolventov VŠ v kontexte zamestnateľnosti a zamestnanosti.
  article

  article

 10. KINTLER, Jakub. Vplyv znalostí v procese stanovenia všeobecnej hodnoty ľudského kapitálu podniku. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 191-196 CD-ROM. VEGA 1/0053/12. 1/0053/12, VEGA, Personálny marketing a personálny manažment v malých a stredných podnikoch v kontexte hospodárskych zmien.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.