Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000151 xcla^"
 1. FETAHU, Besnik. Challenges with poverty and unemployment: comparison of Austria with Western Balkan countries. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2016. ISSN 1213-6204, Winter 2016, vol. 16, no. 1, p. 35-45.
  article

  article

 2. PLAI, Ľubomír. Národná stratégia zlepšovania kvality v Slovenskej republike. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 4, s. 32-35.
  article

  article

 3. CHRASTINOVÁ, Zuzana - UHRINČAŤOVÁ, Eva. Slovenské poľnohospodárstvo v kontexte štátov EÚ. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 2, [s. 1-28] online.
  article

  article

 4. ŽELINSKÝ, Tomáš. Slovensko – chudobný alebo bohatý partner? In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 72-79.
  article

  article

 5. BUŇO, Martin. Dimenzia podnikateľského prostredia krajín V4. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2014. ISSN 1337-0839, 2014, roč. 8, č. 1, s. 70-73.
  article

  article

 6. HÁJEK, Ladislav - REŽNÝ, Lukáš. 20 let vývoje české ekonomiky - srovnání se Slovenskem. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2014. ISSN 1212-3609, 2014, roč. 17, č. 1, s. 19-31.
  article

  article

 7. KUVÍKOVÁ, Helena - SVIDROŇOVÁ, Mária. Význam a opodstatnenosť existencie súkromných neziskových organizácií. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1210-1095, 2013, roč. 23, č. 2, s. 3-17.
  article

  article

 8. SIBYLA, Pavel. Slovensko hľadá reputáciu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 9. februára 2012, roč. 22, č. 5, s. 20-21.
  article

  article

 9. KOVÁČ, Viliam. Komparácia hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Slovenskej republike v porovnaní s Európskou úniou (EÚ27 a EÚ16) a s Českou republikou. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 228-239.
  article

  article

 10. HAMPLOVÁ, Eva. Srovnání podmínek v ČR a SR z pohledu hodnocení Světové banky. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 147-152.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.