Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000151 xpca^"
 1. HORBULÁK, Zsolt. Stručné hospodárske dejiny Slovenska. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Ľubica Čierna. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 128 s. [7,964 AH]. VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-225-4827-4. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 2. Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). Elena Kašťáková a kolektív ; recenzenti: Zuzana Kittová, Dáša Bebiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 115 s. [8,15 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4664-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. POLÁČKOVÁ, Hana - VONGREJ, Marián. Základné východiská problematiky skúmania hospodárskych dejín ako súčasť komparácie hospodárskych systémov. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [73-82] CD-ROM.
  article

  article

 4. POLÁČKOVÁ, Hana - VONGREJ, Marián. Vybrané črty hospodárskych systémov v období staroveku. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [83-97] CD-ROM.
  article

  article

 5. GREŠŠ, Martin. Dobehnú chudobné krajiny úrovňou príjmu bohaté krajiny? - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [307-315] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  article

  article

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena - MESZÁROŠOVÁ, Zuzana. Comparison of perception of external influences on family businesses in the Slovak Republic and in selected European country. In Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. international scientific conference. Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice : Proceedings of the 7th International Scientific Conference: Zlín, April 23.-24. 2015. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. ISBN 978-80-7454-482-8, s. 1510-1522 online.
  article

  article

 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Economic Activities of the Slovak Co-operatives in the Years 2010 to 2014. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2015. ISSN 1804-8048, 2015, č. 33, s. 142-151 online. VEGA 1/0709/15.
  article

  article

 8. BARTALOSOVÁ, Erika. Význam inovácií a konkurencieschopnosti z hľadiska vytvárania nových pracovných miest. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 57-67 CD-ROM. VEGA 1/0277/14. 1/0277/14, VEGA, Inovácie a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.
  article

  article

 9. MORVAY, Karol. Osobitosti formovania zamestnanosti a príjmov v sektoroch s rôznou technologickou náročnosťou. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, december 2013, roč. 1, č. 4, s. 13-23-online. VEGA 1/0340/11. 1/0340/11, VEGA, Formovanie znalostnej ekonomiky v Slovenskej republike v post-lisabonskom období.
  article

  article

 10. STROBL, Philipp Luis. Innsbrucker Wirtschaftsgeschichte. 1. vyd. Innsbruck : Studienverlag, 2013. 298 s. [30 AH]. ISBN 978-3-7065-5342-1.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.