Search results

 1. PODMAJERSKÁ, Katarína. Vplyv globálnej finančnej krízy na stanovenie výnosu akcií a návrh možných zlepšení v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Hrvoľová. Bratislava, 2016. 155 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. GAJDOŠOVÁ, Zuzana. Causes and impacts of the global financial crisis on the world economy. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 44-51.
  article

  article

 3. ONDROVIČ, Adrián. Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Staněk. Bratislava, 2016. 108 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ČAS, Marcel. Ekonomická teória a reakcia FEDu na finančnú krízu: LSAP programy. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 128-134 online.
  article

  article

 5. ILLÉŠOVÁ, Veronika - PANČÍK, Ladislav. Cluster analysis of post-communist countries of the European Union. In Doktorandská konference 2016. Doktorandská konference 2016. Ekonomická teorie a její praktická aplikace v prvních dvou dekádách 21. století : sborník příspěvků z konference : Vysoká škola ekonomická v Praze, 28. dubna 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2150-3, s. 33-43 online. VEGA 1/0392/15.
  article

  article

 6. DRÁB, Ján. Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiky západného Balkánu : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2016. 145 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. TKÁČ, Michal - HERBRIK, Gabriel. Finančné krízy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 27-37 CD-ROM.
  article

  article

 8. DUJAVA, Daniel. Ekonomické krízy a ekonomická veda. Recenzenti: Branislav Žúdel, Dalibor Roháč. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 186 s. [11,11 AH]. Ekonómia. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-8168-442-5. [Copy count : 9, currently available 0, at library only 6]
  Ekonomické krízy a ekonomická veda

  book

 9. PODMAJERSKÁ, Katarína. Globálna finančná kríza a jej dopady na vybrané akciové trhy. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 92-100. VEGA 1/0004/13.
  article

  article

 10. VAŠKOVÁ, Miriama. Svetová recesia a jej vplyv na sociálne režimy štátov Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Sipko. Bratislava, 2015. 184 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book