Search results

 1. Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. Zostavila: Elena Fifeková ; recenzenti: Zuzana Brinčíková, Ján Luchava. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 140 s. CD-ROM. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-4621-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. ŠIPIKAL, Miroslav - PISÁR, Peter. Regionálna a sektorová dimenzia podpory inovácií zo zdrojov Európskej únie. Recenzenti: Milan Buček, Mária Rostášová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 125 s. [8,51 AH]. VEGA 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4460-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. JANKECH, Jozef. Prístupy k fiškálnej konsolidácii : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2017. 136 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. TOKÁROVÁ, Mária. Technologické zmeny, deštrukcia životného prostredia a ich vplyv na ekonomiku. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 131-138 online. VEGA 1/001/16, VEGA 1/0277/14.
  article

  article

 5. KALIŠ, Richard. Automatizácia pracovnej sily na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 13-15.
  article

  article

 6. LÁBAJ, Martin. Vybrané problémy implementácie priemyselnej politiky na Slovensku. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 64-68 CD-ROM. VEGA 2/0070/15.
  article

  article

 7. PETRÍKOVÁ, Kristína. Elektromobily u nás a v rámci V4: prinesú čistejšie ovzdušie? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 3-4.
  article

  article

 8. LÁBAJ, Martin. Vzájomné pôsobenie medzi ekonomickým rastom a príjmovými nerovnosťami. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 55-58 CD-ROM. APVV-15-0765.
  article

  article

 9. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analysis of gross domestic product and its factors in Slovakia according to the classification NACE. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 34-48.
  article

  article

 10. NOVÁK, Marcel. Policies to support knowledge-based economy and their implications in Slovakia. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 68-82 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  article

  article