Search results

 1. ŠTEFANKO, Jozef. K fenoménu kodifikácie súkromného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 1, s. 16-37.
  article

  article

 2. JAŠKO, Jozef. Dohoda o hmotnej zodpovednosti. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 92-94.
  article

  article

 3. Zákon o sociálnom poistení (s komentárom s účinnosťou od 1.1.2017). In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 6-7, s. 4-441.
  article

  article

 4. SANDTNER, Lucia. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - novela. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 6-7, s. 486-495.
  article

  article

 5. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 4, s. 4-39.
  article

  article

 6. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Hmotná zodpovednosť. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 54-63.
  article

  article

 7. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Governmente) s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 6-68.
  article

  article

 8. MEDVEC, Matúš. Poskytovanie finančnej asistencie v právnom prostredí SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 27-29.
  article

  article

 9. BRTKO, Róbert. Etika a právo v dielach klasických rímskych právnikov. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1336-6912, 2016, roč. 35, č. 1, s. 3-13.
  article

  article

 10. ŠTEVČEK, Marek. Princípy a princípmi chránené hodnoty občianského práva v 21. storočí - náčrt formalizovanej metodológie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 5, s. 369-377.
  article

  article