Search results

 1. EBES 2017: Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics. Eurasia Business and Economics Society Conference. EBES 2017: Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics : Proceedings of the 21st Eurasia Business and Economics Society Conference (EBES Conference), January 12-14, 2017, Budapest University of Technology [elektronický zdroj]. Reviewers: Sagi Akron, Ahmet Faruk Aysan, Mehmet Huseyin Bilgin. Cham : Springer, 2018. online 360 s. Eurasian Studies in Business and Economics, 9. ISBN 978-3-319-76287-6. ISSN 2364-5067.
  electonic book

  electonic book

 2. Chudoba a spotrebiteľské správanie : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Zúpková, Róbert Hölcz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [40 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4468-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach relatívnej deprivácie a rôznych fázach životného cyklu rodiny : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Dušan Šimo, Róbert Hölcz. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [100 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4336-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [82 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4180-0. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR

  electonic book

 5. Trendy nákupného a spotrebiteľského správania zákazníkov v podmienkach ekonomickej nestability : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0652/10 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [124 s.]. ISBN 978-80-225-3247-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. The Consumer Citizenship Network. International conference. Making a difference: putting consumer citizenship into action : proceedings of the sixth international conference of The consumer citizenship network, Berlin, Germany 2009 : Oppdragsrapport nr 2-2009 [elektronický zdroj]. Hedmark : Hedmark University College, 2009. CD-ROM. ISBN 978-82-7671-756-3. ISSN 1501-8571.
  electonic book

  electonic book