Search results

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Správanie vo vzťahu k zdraviu : determinanty, perspektívy a intervenčné možnosti. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Bratislava : GUPRESS, 2020. 115 s. [7,50 AH]. VEGA 1/0339/18. ISBN 978-80-973696-0-6.
  book

  book

 2. KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITA, Jaroslav. Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby. Recenzenti: Viera Čihovská, Helena Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 195 s. [10,74 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4932-1. [Copy count : 10, currently available 7, at library only 2]
  book

  book

 3. RUŽIČKA, Tomáš. Kauzalita zmien spotrebiteľského správania v ére digitálneho marketingu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 127 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ŠLOSÁR, Róbert et al. Vizuálne podnety a responzívne správanie spotrebiteľov. Recenzenti: Peter Štarchoň, Miroslava Szarková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. CD-ROM 213 s. [9,48 AH]. VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-7598-573-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 5. RUŽIČKA, Tomáš - RALBOVSKÝ, Andrej - RICHNÁK, Patrik. Identifikácia atribútov modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva /mHealthConsMod/ : správa o výsledkoch riešenia Projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave č. I-16-108-00 : doba riešenia 1.1.2016 - 31.12.2016. Oponenti: Nikola Nechalová, Pavel Gežík. 1. vydanie. Bratislava, 2017. [30 s.]. I-16-108-00.
  book

  book

 6. Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Mária Dzurová a kolektív, zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Vanda Lieskovská ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [198 s., 12,6 AH]. VEGA 1/0178/14. ISBN 978-80-225-4297-5.
  Gramotný spotrebiteľ

  electonic book

 7. KORČOKOVÁ, Marína. Suverénny spotrebiteľ. In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 62-78 online. VEGA 1/0178/14.
  article

  article

 8. LESÁKOVÁ, Dagmar. Ethnocentric behaviour in the Slovak population: Do Slovaks purchase Slovak dairy products? - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 8, s. 795-807. VEGA 1/0224/15.
  article

  article

 9. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Nový pohľad na zmeny spotrebiteľa vplyvom starnutia. In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 105-117 online. VEGA 1/0178/14.
  article

  article

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda. Recenzný posudok na príspevky do zborníka s názvom "Gramotný spotrebiteľ", ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0178/14 "Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov". In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 196-198 online.
  article

  article