Search results

 1. TÓTH, Tibor. Requirements for registration of medicines in selected countries of European Union. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  article

  article

 2. MRKVOVÁ, Katarína. Efektívnosť podnikania subjektov podnikajúcich v kúpeľníctve. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 1, s. 33-39. VEGA 1/0418/11.
  article

  article

 3. LABUDOVÁ, Viera et al. Prognostické markery pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc - hodnotenie významu onkomarkerov pomocou data-miningovej metódy RPA. - Registrovaný: Scopus. In Klinická onkologie : časopis České onkologické společnosti. - Brno : Nakladatelství ApS. ISSN 1802-5307, 2014, vol. 27, no. 5, pp. 347-352.
  article

  article

 4. MRKVOVÁ, Katarína. Ochrana kúpeľného prostredia a kúpeľných podnikov. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba III : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3652-3, s. 49-55. VEGA 1/0418/11.
  article

  article

 5. MRKVOVÁ, Katarína. Trendy vo vývoji kúpeľníctva. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 478-485, CD-ROM.
  article

  article

 6. ŠTEFAŇÁK, Peter. Vybrané environmentálne ukazovatele modelu bSDS. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 2, s. 61-69.
  article

  article

 7. RICHTEROVÁ, Kornélia - LABSKÁ, Helena. Spa visit as a part of active ageing. In Current challenges of marketing and their application in practice : [proceedings of] scientific articles. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3632-5, s. 123-130. VEGA 1/0612/12.
  article

  article

 8. PLESNÍK, Pavol - ŠKULTÉTY, Viktor. Potenciál rozvoja kúpeľníctva na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 1, s. 82-89.
  article

  article

 9. MRKVOVÁ, Katarína. Charakteristika samosprávnych krajov Slovenska na báze využitia liečivých a termálnych vôd na rekreačné účely. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 1, s. 53-62.
  article

  article

 10. ŠTEFAŇÁK, Peter. Model bSDS a jeho uplatnenie v kúpeľníctve. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 1, s. 105-112.
  article

  article