Search results

 1. KAČEŇÁK, Igor. Aktuálne problémy inovácie v oblasti balenia. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 571-582. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 2. KAČEŇÁK, Igor. Vývojové trendy balenia tovaru. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7, s. 62-70 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 3. PACANA, Andrzej et al. Wpływ niektórych parametrów procesu produkcji folii opakowaniowej na jej odporność na przebicie. In Przemysł chemiczny. - Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2015. ISSN 0033-2496, 2015, tom 94, nr. 5, s. 764-766.
  article

  article

 4. KRNÁČOVÁ, Paulína. Predlžovanie trvanlivosti a zvyšovanie kvality potravín prostredníctvom aktívnych a inteligentných systémov balenia. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3999-9, s. 184-202. VEGA 1/0134/14.
  article

  article

 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Inovácie v oblasti ekologických obalov v potravinárskom priemysle. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 27, s. 319-333. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 6. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Analysis of the global and European market of active and intelligent food packaging. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 127-138 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 7. KOSIOROWSKA, Małgorzata. Aktívne a inteligentné balenie - inovačné riešenia v oblasti balenia potravín. In Bez obalu niet obchodu : zborník vedeckých statí. - Košice : Euroedu, 2013. ISBN 978-80-971047-2-6, s. 42-55. KEGA 017EU-4/2013.
  article

  article

 8. KAČEŇÁK, Igor. Smery rozvoja obalovej techniky. In Bez obalu niet obchodu : zborník vedeckých statí. - Košice : Euroedu, 2013. ISBN 978-80-971047-2-6, s. 4-14. KEGA 017EU-4/2013.
  article

  article

 9. KARKALÍKOVÁ, Marta. Označovanie potravinárskych obalov. In Bez obalu niet obchodu : zborník vedeckých statí. - Košice : Euroedu, 2013. ISBN 978-80-971047-2-6, s. 15-21. KEGA 017EU-4/2013.
  article

  article

 10. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Udržateľnosť obalov a spotrebiteľská akceptácia environmentálnych inovácií. In Bez obalu niet obchodu : zborník vedeckých statí. - Košice : Euroedu, 2013. ISBN 978-80-971047-2-6, s. 22-31. KEGA 017EU-4/2013.
  article

  article