Search results

 1. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 12x ročne. ISSN 1335-1508. Available on Internet: http://www.mzdovecentrum.sk
  Personálny a mzdový poradca podnikateľa

  journal

 2. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizika, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-0019. Available on Internet: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/archiv
  journal

  journal

 3. Global focus : the EFMD business magazine. Brussels : EFMD. 4x ročne. ISSN 1784-2344. Available on Internet: http://www.efmd.org
  journal

  journal

 4. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. 2x ročne. ISSN 1336-8818
  journal

  journal

 5. Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Newton College. 4x ročne. ISSN 1801-7118. Available on Internet: http://www.sets.cz/en/
  journal

  journal

 6. Moderní řízení. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 12x ročne. ISSN 0026-8720. Available on Internet: http://modernirizeni.cz
  journal

  journal

 7. 7.MANEKO

  MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SPEKTRUM STU. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.maneko.sk> ISSN 1338-5127.
  electronic journal

  electronic journal

 8. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 3x ročne. Available on Internet: <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
  electronic journal

  electronic journal

 9. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Available on Internet: <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  electronic journal

  electronic journal

 10. 10.ZFO

  ZFO : Zeitschrift Führung + Organisation. Stuttgart : Schäffer-Poeschel. 6x ročne. ISSN 0722-7485. Available on Internet: http://www.zfo.de
  journal

  journal