Search results

 1. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 12x ročne. ISSN 1335-1508. Available on Internet: http://www.mzdovecentrum.sk/literatura.htm
  Personálny a mzdový poradca podnikateľa

  journal

 2. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizika, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-0019. Available on Internet: http://fbi.uniza.sk/index.php/o-casopise
  journal

  journal

 3. Journal of Management and Business : Research and Practice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity. 2x ročne. ISSN 1338-0494. Available on Internet: http://www.journalmb.eu/archive.html
  journal

  journal

 4. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. 2x ročne. ISSN 1336-8818
  journal

  journal

 5. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Available on Internet: http://trendy.fbm.vutbr.cz/index.php/trends
  journal

  journal

 6. Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus, Spracovaný v EKO-INDEX. Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". 4x ročne. Available on Internet: <https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations> ISSN 1810-4967.
  electronic journal

  electronic journal

 7. Journal of East European Management Studies. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect. Mering : Reiner Hampp Verlag. 4x ročne. ISSN 0949-6181. Available on Internet: http://dx.doi.org/10.5771/0949-6181
  journal

  journal

 8. Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.sam-km.sk/vedecky-casopis/> ISSN 2453-8167.
  electronic journal

  electronic journal

 9. 9.MANEKO

  MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SPEKTRUM STU. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.maneko.sk> ISSN 1338-5127.
  electronic journal

  electronic journal

 10. Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive.php> ISSN 2334-6191.
  electronic journal

  electronic journal